دکتر مهدی فتاحی

من مهدی فتاحی هستم. دکتری مدیریت از دانشگاه تهران دارم. در این وبسایت نتایج سال ها تجربه مدیریت و کار اجرایی، تحقیق، تدریس و مشاوره خود در زمینه راهبری، خودشناسی و مايندفولنس را با شما به اشتراک می گذارم.
بستن