چهار نکته فوق العاده راجع روش های ایجاد انگیزه در خود و دیگران

 

 

 

هدایت منابع انسانی و تیم کاریبهره وری فردی

 

انگیزه چیست؟

خیلی ساده انگیزه نیرویی است که باعث انجام رفتار توسط ما می گردد.

در حقیقت انگیزه ما، مشخص کننده شدت، جهت و ثبات رفتار ما در جهت رسیدن به یک هدف می باشد. افرادی که روش های ایجاد انگیزه و حفظ این انگیزه را بلد باشند معمولا تا به هدف نرسند دست از تلاش برنمی دارند.

انگیزه ها می توانند درونی یا بیرونی باشند اگر عوامل خارجی سبب شود شما رفتاری را انجام دهید، انگیزه شما بیرونی است. برای مثال انگیزه افزایش حقوق که سبب می شود ما پرتلاش تر کار کنیم یک انگیزه بیرونی است.

اگر تمایل درونی ما که سبب می شود برای انجام کارهایی ذوق و شوق و انگیزه داشته باشیم، انگیزه ما درونی است. خوب کارکردن برای ارائه یک کار با کیفیت ناشی از انگیزه های درونی است.

مطابق تحقیقات افرادی که انگیزه های درونی قویتر دارند اولا موفق تر هستند و ثانیا از آنچه انجام می دهند، لذت بیشتری می برند.

چرا تسلط بر روش های ایجاد انگیزه برای رهبران مهم است؟

از ویژگی های بارز هر رهبر و مدیر موفق و در واقع هر انسان موفقی تسلط بر روش های ایجاد انگیزه هم در خود و هم در دیگران است. تحقیقات نشان می دهد مهم ترین عامل برای پیش بینی موفقیت افراد در زندگی و کسب و کار سطح انگیزه آنهاست.

دیوید نیون در کتاب خود به نام «۱۰۰ راز ساده ثروتمندان: آنچه دانشمندان کشف کرده اند و شما چگونه از آنها استفاده کنید» بیان می کند:

«انگیزه خیلی بیشتر از هوش و توانایی و تحصیلات می تواند موفقیت افراد را پیش بینی کند.» 

در رهبری و مدیریت هم داستان همین است. ما بدون کمک دیگران موفق نخواهیم شد. بنابراین باید روش های ایجاد انگیزه در دیگران را بلد باشیم.

رهبری به معنای نفوذ در دیگران و هدایت آنها به سمت اهداف ارزشمند می باشد. در محیط کار رهبر این کار را با انگیزش و کسب بهترین عملکرد از دیگران انجام می دهد. بنابراین توانایی انگیزش کارکنان مستقیما به اثربخشی رهبر مرتبط است.

نکته دیگر اینکه شما قبل از ایجاد انگیزه در دیگران باید مسلط به روش های ایجاد انگیزه در خودتان باشید. وقتی شما انگیزه نداشته باشید نمی توانید در دیگران انگیزه ایجاد کنید. رهبری که سرشار از انگیزه نباشد قادر به هدایت دیگران نخواهد بود.

متاسفانه ما در ایران خیلی زیاد با موضوع روش های ایجاد انگیزه در خود و دیگران مشکل داریم.

تجربه ما در سازمان های ایرانی نشان می دهد که اکثر آنها از مشکل بی انگیزگی کارکنان رنج می برند. در حقیقت این مشکل به عدم تسلط مدیران و رهبران این سازمان ها به روش های ایجاد انگیزه در خود و دیگران می باشد.

 

چهار نکته فوق العاده راجع روش های ایجاد انگیزه

در رابطه با روش های ایجاد انگیزه در محیط کار نظریه های زیادی تاکنون ارائه شده است. برای مثال نظریه های سلسله مراتب مازلو، نظریه دو عاملی هرزبرگ، نظریه انتظار ویکتور وروم، نظریه برابری آدامز و … که توصیه می کنم آنها را مطالعه کنید. اما در این مقاله قصد نداریم این نظریه ها را بررسی کنیم و در عوض چند نکته عالی و فوق العاده که مبتنی بر آخرین یافته های علمی درباره روش های ایجاد انگیزه در محیط کار هستند را با هم بررسی می کنیم.

 

۱- فراتر از پول فکر کنید

قطعا به ازای کاری که پرسنل برای شما انجام می دهند باید به با پرداخت حقوق و پاداش از آنها قدردانی کنید و آنها را تشویق کنید.

طبق تحقیقات پاداش ریالی مهم ترین عامل رضایت شغلی در کار می باشد.

اما امروز تحقیقات راجع روش های ایجاد انگیزه یک نکته خیلی مهم تر را کشف کرده اند.

دانیل پینک از محققان حوزه رفتار و انگیزش در ویدیو TED به این نکته اشاره می کند:

« پاداش ها فقط افراد را به سمت پاداش انگیزش می کنند و اگر پاداشی نباشد افراد توقف می کنند»

 در واقع تحقیقات نشان می دهد که برای کارهای پیچیده، تحلیلی و یا خلاق اگر روش ما برای ایجاد انگیزه صرفا پاداش مالی باشد، نتیجه روی انگیزه افراد معکوس خواهد بود.

می توانیم اینطور استدلال کنیم که بله پول و پاداش به عنوان یک روش ایجاد انگیزه باید استفاده شود اما فقط به اندازه ای که اهمیت آن دیگر برای فرد زیاد نباشد و بعد از روش ایجاد انگیزه های درونی در افراد استفاده کنیم.

دانیل پینک در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که در انجام کارهای پیچیده و خلاق، افراد خیلی بیشتر با عواملی مثل استقلال کاری، برتری و سرامدی، و یا برخورداری از حس مقصود و رسالت درونی انگیزش می شوند.

 

۲- احساسات را فراموش نکنید

استفاده از احساسات قویترین روش های ایجاد انگیزه در افراد می باشند. حتما داستان هایی راجع قدرت انتقام، حسادت، ترس و یا